Tilbageblik: Det skete i 2021

Stalking kriminaliseres og nye projekter baner vejen for fremtidens håndtering af stalking

23. august 2021 var en stor dag for Dansk Stalking Center og de op mod 100.000 danskere, der hvert år udsættes for stalking i Danmark. Et stort skridt blev her taget i kampen for at sikre stalkingudsattes rettigheder, da Regeringens udspil ’Bedre hjælp til udsatte for stalking’ blev lanceret.

En central del af udspillet var et forslag om en særskilt bestemmelse i straffeloven, der selvstændigt kriminaliserer stalking. Udspillet indeholdt i alt 14 initiativer herunder et nyt lokalt udviklingsprojekt med deltagelse af Dansk Stalking Center, Sydøstjyllands politi, kredsens syv kommuner samt andre relevante aktører.

I december vedtog et enigt Folketing den nye lovgivning. Fra 1. januar 2022 blev det derfor muligt at straffe stalking efter § 242. Kriminaliseringen af stalking sender et tydeligt signal om, at stalking ikke tolereres og giver samtidig de udsatte flere rettigheder i det strafferetslige system.

”Kriminaliseringen af stalking er et kæmpe skridt. Vi er derfor utrolig optimistiske på de udsattes vegne og tror på, at en ny lov i høj grad vil kunne gøre en forskel. Ikke blot for den enkeltes mulighed for at få hjælp i det juridiske system. Men også gennem den anerkendelse, der ligger i det samfundsmæssige signal; at stalking ikke er okay og derfor gøres ulovligt” – Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen.

Aret der gik
Aret det gik

Flere udøvere af stalking skal kunne få behandling i Dansk Stalking Center

I forlængelse af regeringens udspil ’Bedre hjælp til udsatte for stalking’ blev det besluttet at tilføre yderligere behandlingskapacitet til Dansk Stalking Centers tilbud til udøvere af stalking. Behandling til stalkingudøvere har det overordnet mål at stoppe stalkingen. Behandlingen har derfor fokus på stalkingudøverens håndtering af følelser og reaktioner for herved at kunne ændre adfærd og bryde stalkingmønsteret. På den måde kan ny stalking forebygges og de udsatte hjælpes. I Dansk Stalking Center oplever vi en øget efterspørgsel for dette tilbud og vi er derfor glade for at vi fremadrettet har yderligere kapacitet sådan at vi kan tilbyde endnu flere behandlingsforløb til stalkingudøvere.

Lise Linn Larsen headshot

"2021 har i høj grad stået i lovgivningens tegn. At få kriminaliseret stalking har været et stort mål, som endelig lykkedes.
Året har dog også budt på mange andre store begivenheder. Flere end 130 fagpersoner var samlet til en to-dages konference.
En landsdækkende kampagne satte fokus på stalking. Og flere end nogensinde har gjort brug
af Dansk Stalking Centers tilbud for rådgivning og behandling."

Lise Linn Larsen, Direktør i Dansk Stalking Center

130 fagpersoner deltog i stor konference om stalking

1. og 2. september var 130 fagpersoner fra krisecentre, kommune, rådgivninger og politi samlet for at blive klogere på stalking. Formålet med konferencen var at sætte fokus på, hvad stalking er og hvordan man som fagperson kan hjælpe både udsatte, pårørende og udøvere af stalking. 

Gennem et godt pakket to-dagsprogram blev deltagerne præsenteret for relevant viden om både stalkingudsatte og stalkingudøvere, ligesom både nationale og internationale erfaringer med at håndtere stalking blev belyst. Derudover lagde Justitsministeren Nick Hækkerup vejen forbi konferencen, for at uddybe regeringsudspillet ’Bedre hjælp til ofre for stalking’ og svare på spørgsmål fra salen. Konferencen blev afsluttet med en paneldebat, hvor forskellige aktører diskuterede fremtidens stalkingindsats.

Nu kan stalkingudsatte dele dokumentation direkte med politiet via Skytsengel app´en

Starten af 2021 bød på en relancering af Dansk Stalking Centers app: Skytsengel. Appen havde forinden gennemgået en gennemgribende opdatering. Særligt logdelen var udviklet med nye funktioner. Det betyder, at man nu direkte kan importere billeder fra sin telefon som dokumentation, ligesom det er muligt at samle sin log i en PDF, man kan eksportere og dele med fx politiet.  Relanceringen har betydet stor fremgang i både nyoprettede brugere og den aktive brug af app´en. Konkret oprettede knap 2.000 en ny bruger, og 1.062 brugte aktivt funktionerne, hvilket er en fordobling sammenlignet med året før.  Arbejdet med app´en foregik som en del af et større udviklingsprojekt støttet af Offerfonden. Projektet blev afviklet i tæt samarbejde med gode kræfter hos dansk politi og indebar udover appudvikling også en ny hjemmeside og brugermanualer – begge dele kan ses her. Projektet blev afsluttet med udgang af året med et opsamlende ekstern evalueringsrapport.

Første rapport om stalkingudøvere


Når det kommer til evidens, undersøgelser og metodeudvikling, er behandling af stalkingudøvere et relativt uafdækket felt. Det har vi i Dansk Stalking Center sat os for at gøre noget ved. Derfor tog vi et første skridt i 2021 og udarbejdede i samarbejde med Oxford research rapporten: ’Det ved vi om udøvere af stalking’.

Rapporten, der bygger på Dansk Stalking Centers erfaringer og dataindsamling er den første danske dataopsamling på området. Rapporten giver et billede af, hvem der søger hjælp til at stoppe deres stalkingadfærd, og undersøger hvilken effekt psykologbehandlingen synes at have for målet om at stoppe stalkingadfærden.

EVT supllere med tal fra rapporten

Dansk Stalking Center og HELP Forsikring indgik nyt samarbejde

I november 2021 indgik Dansk Stalking Center og HELP Forsikring et nyt samarbejde, der som forsøgsordning, skal sikre udvidet juridisk hjælp til stalkingudsatte – helt gratis. Samarbejdsaftalen betyder, at Dansk Stalking Center kan henvise udsatte til juridisk hjælp i særligt komplicerede stalkingsager.

I forbindelse med, at aftalen blev indgået, udtalte Country Manager, Kristian Nordbye fra HELP Forsikring siger således om samarbejdet:

 

”Stalking kan ramme alle uanset alder og køn. Det kan have voldsomme konsekvenser for den, som bliver stalket, og i de situationer kan juridisk hjælp være helt afgørende for at få det stoppet. Stalking er et stigende samfundsproblem og det kan i høj grad påvirke den udsatte person. Dansk Stalking Center har et formål som vi støtter, og de yder en stor hjælp for mange mennesker. For HELP er det helt naturligt, at støtte op i partnerskaber, hvor vi kan gøre en forskel gennem juridisk hjælp”.

Første certificeringskurser afviklet - fagpersoner styrker kvalificeret indsats mod stalking

I efteråret 2021 afviklede Dansk Stalking Center de første certificeringskurser for fagpersoner, der i deres arbejde er i berøring med stalking. Certificeringen indebar værktøjerne SAM (Stalking Assessment Management) og SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment), der er et risikovurderingsværktøjer til brug for vurdering af risiko for fremtidig stalking – herunder eskalering, vold og drab. Værktøjet skal hjælpe fagprofessionelle til at vurdere sager med stalking samt forebygge overgreb på stalkingudsatte. I Dansk Stalking Center er vi utrolig glade for at vi med sådanne kurser kan bidrage til, at håndtering af stalking i Danmark kvalificeres yderligere. Derfor vil vi også fremadrettet udbyde certificeringskurser og udbrede vores viden og ekspertise. Se mere om de fremtidige kurser her.

Dansk Stalking Center er nået ud til mange i 2021

Besøgende på hjemmesiden
0
Visninger af opslag på sociale medier
0
Interaktioner med vores SoMe indhold
0

Et kig frem mod 2022

Det tegner godt, at der kun skulle gå 26 dage af 2022, før det nye lovgivning førte til sin første sigtelse. Når det er sagt ser vi ind i et år, hvor vi med både forventninger og spænding skal se den nye lov anvendt i praksis. Ligesom mange andre er vi selvfølgelig optagede af, hvor mange – eller hvor få – hændelser, der skal til før lovgivningen tages i brug. Allerede i 2021 oplevede vi en positiv udvikling i politiets fokus på stalkingområdet. Det har blandt andet betydet, at mange af landets politikredse allerede har eller arbejder på, at få implementeret en samtykkeerklæring, hvor både stalkingudsatte og udøvere kan henvises direkte til Dansk Stalking Center, ligesom at vi ser en øget efterspørgsel på faglig sparring og undervisning/oplæg. En udvikling vi kun ser fortsætte ind i 2022 og som derfor i høj grad vil spille ind på centrets arbejdsopgaver.

 

Vi ved at 91 % af dem vi i Dansk Stalking Center er i kontakt med oplever digital stalking. Derfor er et særligt fokus i vores arbejde i 2022 at styrke vores viden indenfor dette område og udvikle vores tilbud, sådan at vi i endnu højere grad kan hjælpe og rådgive relevant. Med en digital verden og teknologi, der konstant udvikler sig, er det ikke en let opgave. Det ændrer dog ikke på at vi i Dansk Stalking Center skal kunne råde og vejlede bedre i forhold til både at forebygge, afskærme sig fra og dokumentere digital stalking.

Omtaler i forskellige medier
0

Bl.a. Politiken, Berlingske, TV2, DR, Weekendavisen, Information, Jyllandsposten, B.T., Ekstra Bladet

og mange flere

Fuld plads med folk, der lytter til hovedtaleren, der fortæller om stalking