Fagpersoner

Personer berørte af stalking er ofte i kontakt med fagpersoner fx kommune, politi, rådgivninger, sundhedsvæsen mm.

 

I disse situationer er det vigtigt, at man som fagperson har den relevante viden om stalking. Med den rette viden, kan man i højere grad genkende stalking, give relevant og hensigtsmæssig rådgivning samt henvise til anden relevant hjælp.

Som fagperson kan du kontakte Dansk Stalking Center for faglig sparring om stalking generelt eller hvis du er i berøring med en konkret sag – se kontaktoplysninger her.

 

Vi afholder jævnligt kurser og seminarer målrettet fagpersoner.

Fagperson giver råd

Det kan du gøre

Som fagperson kan du gratis gøre brug af Dansk Stalking Centers tilbud

Faglig sparring

Dansk Stalking Center tilbyder rådgivning, vejledning og sparring til fagpersoner, der via deres arbejde er i
berøring med stalking

Henvisning af udsatte og udøvere

Som fagperson kan man hjælpe både udsatte og udøvere på vej til selv at kontakte centret, ligesom man ved samtykke kan videreformidle kontakt til centret

Viden om stalking

Som fagperson er det vigtigt at vide hvad stalking er.
Nedenfor er samlet nogle af de perspektiver, der er
vigtigst at kende til som fagperson  

Faglig sparring

Dansk Stalking Center tilbyder rådgivning, vejledning og sparring til fagpersoner, der via deres arbejde er i berøring med stalking

Henvisning af udsatte og udøvere

Som fagperson kan man hjælpe både udsatte og udøvere på vej til selv at kontakte centret, ligesom man ved samtykke videreformidle kontakt til centret

Viden om stalking

Som fagperson er det vigtigt at vide hvad stalking er. Nedenfor er samlet nogle af de perspektiver, der er vigtigst at kende til som fagperson  

Hvad er stalking?

Som fagperson er det vigtigt at vide, hvad stalking er. Man kan fx møde udsatte, der ikke selv ved, at det de oplever er stalking, ligesom at andre kan kalde det de oplever stalking, selvom det måske mest er noget andet. Derfor er det godt at kende til definitionen af stalking.

 

Definition af stalking

Stalking er en systematisk række af kontaktforsøg og adfærd, som er uønsket og vedvarende og som opleves grænseoverskridende og intimiderende for den udsatte.

 

Konsekvenser af stalking

At være udsat for stalking betyder, at retten til en tryg og sikker livsførelse er truet. Dette efterlader mange stalkingudsatte som socialt udsatte med uoverstigelige problemer – socialt, psykologisk og økonomisk.

Se mere om hvad stalking er og eksempler på stalking her

Kontakt med udsatte

Alle stalkingforløb er forskellige. For nogle udsatte ændres deres hverdag i en sådan grad at de kommer i kontakt med forskellige indsatser i forhold til deres situation og de konsekvenser de oplever. Er man i kontakt med en udsat er det derfor relevant at være opmærksom på, hvilke andre faggrupper og instanser, der er inddraget. Ligesom det i nogle tilfælde kan være relevant at udpege en central kontaktperson.

Konflikt vs. stalking

Ved at kunne skelne mellem stalking og konflikt giver det mulighed for relevant hjælp og indgriben. Ved en konflikt forstås, at to parter er uenige, og at begge parter giver næring til konflikten gennem gensidige beskyldninger og modargumenter.

Ved stalking er der derimod tale om en situation, hvor beskyldninger og kontaktforsøg er ensidige – fra den ene part rettet mod den anden. Stalking er derfor ensidig i sin form, hvorimod en konflikt er gensidig.

Konfliktmægling kan være særdeles hensigtsmæssigt ved konflikter. Derimod kan det forværre stalkingen, da det kan give næring til udøverens behov for kontakt. Dansk Stalking Center fraråder derfor konfliktmægling, når der er tale om stalking.

Kurser, seminarer
og foredrag

Læs mere om Dansk Stalking Centers
kurser, seminarer og foredrag

Håndbog om
stalking

"Når der er tale om stalking"
- håndbog til fagpersoner

Foldere om
stalking

Download eller bestil foldere,
postkort og visitkort

Nyhedsbrev til
fagpersoner

Tilmeld dig Dansk Stalking Centers nyhedsbrev for fagpersoner

Dokumentation og logskema

Stalkingforløb kan være svære at overskue og fremstillinger og fortællinger kan derfor fremstå kaotiske. Som fagperson kan man henvise til brugen af et logskema, som både kan hjælpe den udsatte og fagpersonen til bedre at danne overblik over situationen. Se mere om logskema her.

 

Sikkerhed

Stalking afføder typisk uro, frygt og usikkerhed for de udsatte. I hvor høj grad der er tvivl om den udsattes fysiske sikkerhed, vil være forskelligt fra sag til sag. Ved alvorlig bekymring anbefales det at kontakte politiet eller søge sparring hos Dansk Stalking Center, der har erfaring og uddannelse i at vurdere sikkerhed og anvendelse af screenings- og risikovurderingsredskaber.

Logschema for stalking eksempel
”Jeg kan hjælpe meget bedre nu. Jeg fik også nogle gode materialer til at afdække situationen, og jeg fik det der logskema."

- Ansat ved politiet
"Når der er nogen, hvor både jeg og mine kolleger kan være lidt i tvivl, så giver jeg dem nogle af de logskemaer og beder dem prøve at skrive ned i de næste fire uger, indtil de kommer igen. Det er hjælpsomt for at finde ud af, hvor vi står henne i det her”

- Sagsbehandler i kommunen
"Jeg har fået en bredere viden om, hvad Dansk Stalking Center kan tilbyde til stalkingofferet og ikke mindst stalkeren. Det var jeg ikke så meget klar over før."

- Sagsbehandler i kommunen
Previous slide
Next slide

Online foredrag

Er du fagperson og ønsker du at blive klogere på fænomenet stalking? Vi afholder jævnligt foredraget ”Hvad er stalking?” Foredraget henvender sig til dig, der gennem dit arbejde kommer i berøring med mennesker, der er udsat for eller selv udøver stalking.

 
Til foredraget vil du få den vigtigste viden om stalking og blive klædt på til mødet med mennesker, der er berørt af stalking. Du vil samtidig få viden og information om, hvordan du som fagperson kan gøre brug af Dansk Stalking Centers tilbud. Der vil i løbet af foredraget være oplæg fra psykolog Laurids Møller, jurist Sascha Tolstrup Jensen og socialrådgiver Maja Philipson.

Kommende arrangementer

skrive på en udklipsholder
Arrangement

Certificeringskurser

Dansk Stalking Center udbyder 2-dags certificeringskurser i brugen af risikovurderingsværtøjerne SAM (Stalking Assessment Management) og SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment), som anvendes til at vurdere risikoen for vold og drab i sager om henholdsvis stalking og vold i nære relationer.

skrive på en udklipsholder

Certificeringskurser

Dansk Stalking Center udbyder 2-dags certificeringskurser i brugen af risikovurderingsværtøjerne SAM (Stalking Assessment Management) og SARA:SV (Spousal Assault Risk Assessment), som anvendes til at vurdere risikoen for vold og drab i sager om henholdsvis stalking og vold i nære relationer.