Tryg i Esbjerg

Dansk Stalking Center har arbejdet tæt sammen med kommune og politi i Esbjerg. Nu er det to et halvt år lange samarbejde evalueret og indsatsen viser mærkbare resultater.

Dansk Stalking Center har netop afsluttet to et halvt års samarbejde med Esbjerg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi. Projekt ”Tryg i Esbjerg” har udbygget og optimeret indsatsen imod stalking blandt andet ved at styrke samarbejdet mellem kommune og politi i stalkingsager. Ved at arbejde med opkvalificering, udvikle en tværsektoriel samarbejdsmodel, undervise unge og etablere selvhjælpsgrupper til udsatte, sigter indsatsen både på forebyggelse og intervention i forhold til stalking.

Projektet er resulteret i erfaringer og anbefalinger til hvordan offentlige myndigheder bedst muligt hjælper stalkingudsatte. De gode resultater fra Tryg i Esbjerg kan danne grundlag for kommende indsatser i andre af landets kommuner og politikredse.

 

Opkvalificering af 424 fagpersoner

Stalking kan have mange forskellige udtryk og påvirke så forskellige livsområder som den udsattes sikkerhed, familieliv, jobsituation, boligsituation, økonomi samt fysiske og psykiske helbred. Netop derfor er det afgørende, at et bredt udsnit af fagpersoner, som møder de udsatte, har kendskab til stalking. Et centralt element i Tryg i Esbjerg har derfor været at uddanne socialrådgivere, pædagoger, lærere, psykologer, sundhedsplejersker, sagsbehandlere og politi i at hjælpe stalkingudsatte bedst muligt. 424 fagpersoner er blevet undervist i screeningsredskaber, handleplaner og anvendelse af logskema til bevisførelse for stalking. Desuden er de blevet undervist i at rådgive både udsatte og udøvere af stalking.

Stalking er en forbrydselse - Tryg i Esbjerg

Ny samarbejdsmodel

Mange stalkingudsatte er i krise, når de søger hjælp, og har derfor brug for at kontakten til myndighederne er så enkel som mulig. Derfor er der i projektet udviklet en ny samarbejdsmodel mellem kommune, politi og Dansk Stalking Center. Samarbejdsmodellen er designet netop til at imødekomme de udsattes behov. Indsatsen bygger på, at den udsatte visiteres i kommunen og herefter får tildelt en primær koordinator, som kan igangsætte og koordinere de forskellige professionelle indsatser, den udsatte har brug for – både i og udenfor kommunalt regi. Politiet har også en kontaktperson, hvor den primære koordinator kan hente faglig sparring.

Indsatsen har vist sig både at effektivisere og kvalificere indsatsen imod stalking. Desuden har samarbejdsmodellen vist sig at være ressourcebesparende for både kommune og politi.

 

Øget viden forebygger stalking blandt unge

Ifølge Justitsministeriets undersøgelse fra 2018 er stalking især udbredt i den yngre del af befolkningen. Erfaringer fra Dansk Stalking Center viser, at stalking blandt unge helt ned til 14-15-års alderen er stigende. Derfor er en del af den forebyggende indsats i Tryg i Esbjerg at give de ældste klasser i folkeskolen og elever på ungdomsuddannelser viden om, hvordan de genkender stalking og opbygger gode kontaktformer og sikker internetadfærd.

Øget viden, oplysning og holdningsbearbejdelse blandt de unge sker gennem et nyudviklet undervisningsmateriale til udskoling og ungdomsuddannelser, samt dialogevents med samme målgruppe. I projektperioden deltog over 350 unge i dialogevents og undervisningsmaterialet blev formidlet til alle folke- og ungdomsskoler i Esbjerg Kommune.

 

Selvhjælpsgrupper til stalkingudsatte

En udbredt konsekvens af at være udsat for stalking er isolation og ensomhed. Som et supplement til den professionelle hjælp hos kommune og politi, blev der derfor, som en del af projektet, etableret en selvhjælpsgruppe til stalkingudsatte. Ved at mødes med andre i en lignende situation kan de stalkingudsatte opleve en form for gensidig forståelse, som bunder i genkendelse af følelser og reaktionsmønstre. Hensigten med selvhjælpsgrupperne er, at de stalkingudsatte oplever mindre isolation og ensomhed, ligesom deling af følelser og erfaringer kan give en oplevelse af at være en del af et fællesskab. De stalkingudsatte kan inspirere og støtte hinanden til at finde løsninger på problemer og håndtere det langvarige pres, de er udsat for.

 

Du kan læse hele evalueringen af Tryg i Esbjerg her

Tryg i Esbjerg er primært finansieret af Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet, som en del af udspillet ”Stop Stalking – En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane” fra 2016. Supplerende aktiviteter er finansieret af Helsefonden, Esbjerg Kommune samt egenfinansiering fra Dansk Stalking Center.