Dansk Stalking Center om regeringens stalkingudspil:
Det er en kæmpe sejr

23. august

Det er en stor dag for Dansk Stalking Center og ikke mindst de op imod 100.000 mennesker, der hvert år udsættes for stalking i Danmark. Mange års kamp for at sikre stalkingudsattes rettigheder og kriminalisering af stalking, ser nu ud til at bære frugt. 

Direktør i Dansk Stalking Center, Lise Linn Larsen, udtaler: 

”Vi er i Dansk Stalking Center enormt stolte og taknemmelige over, at der i høj grad er blevet lyttet til vores erfaringer og anbefalinger. Samlet set er det blevet til 14 initiativer. Initiativer som vi er overbeviste om vil styrke indsatsen på stalkingområdet. Det er en stor pakke og en kæmpe sejr”.  

 

SÆRSKILT BESTEMMELSE I STRAFFELOVEN, DER KRIMINALISERER STALKING 

Det strafferetslige værn har ikke afspejlet stalkingsagernes alvor og de massive konsekvenser, som stalkingen medfører for både de udsatte og deres pårørende. Med indførslen af en selvstændig paragraf i straffeloven vil stalking blive sidestillet med psykisk og fysisk vold. Det sender ikke blot et tydeligt signal om, at stalking ikke tolereres. Kriminaliseringen sikrer også, at stalkingudsatte får langt flere rettigheder i det strafferetslige system.

”Kriminaliseringen af stalking er et kæmpe skridt. Vi er derfor utrolig optimistiske på de udsattes vegne og tror på, at en ny lov i høj grad vil kunne gøre en forskel. Ikke blot for den enkeltes mulighed for at få hjælp i det juridiske system. Men også gennem den anerkendelse, der ligger i det samfundsmæssige signal; at stalking ikke er okay og derfor gøres ulovligt”, udtaler Direktør Lise Linn Larsen. 

 

UDVIDELSE AF DANSK STALKING CENTERS BEHANDLINGSKAPACITET 

I Dansk Stalking Center er vi glade for, at Regeringen anerkender nødvendigheden af behandling som en del af løsningen, og at man har besluttet at øge behandlingskapaciteten i Dansk Stalking Center. Det betyder, at langt flere stalkingudøvere fremover kan modtage psykologhjælp, så vi kan få stoppet stalkingen ved roden af problemet. Direktør Lise Linn Larsen, udtaler: 

”Mange stalkingudøvere er fanget i en ond spiral af kaos, vrede og desperation – en spiral som de har vanskeligt ved at komme ud af på egen hånd. Hvis vi vil stalkingen til livs, er det derfor helt afgørende, at udøverne får værktøjer til at kunne forstå, stoppe op og håndtere de følelser og handlinger, der forårsager stalkingen. I Dansk Stalking Center glæder vi os nu til at kunne udvide vores behandlingsindsats. For hver gang vi kan få en stalkingudøver til at stoppe sin adfærd, hjælper vi den udsatte og dennes familie.   

 

FORSØGSPROJEKT OM BEDRE KOORDINATION AF HJÆLP TIL STALKINGOFRE OG -UDØVERE 

Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde mellem kommunen, politiet og andre relevante aktører har stor betydning for at kunne stoppe stalking hurtigt og effektivt. Det skaber ikke kun en bedre hjælp til den stalkingudsatte, det styrker også den samlede indsats og muligheden for at forebygge de voldsomme konsekvenser. Lise Linn Larsen udtaler: 

”Som både stalkingudsat og stalkingudøver skal man gerne opleve konsekvens og handling, at myndighederne samarbejder, og at de har den nødvendige viden om stalking. Derudover er det vigtigt, at fagpersoner hos både politiet og kommunen kan give kvalificeret rådgivning og henvise til den relevante hjælp og støtte. Vi er så klar og vi glæder os til at drive det nye forsøgsprojekt i samarbejde med Sydøstjyllands politi og de syv kommuner i politikredsen”.  

 

MÅLRETTET KOMPETENCEUDVIKLING I POLITIKREDSENE 

Dansk Stalking Center har igennem årene etableret et godt samarbejde med flere politikredse, og vores oplevelse er, at der allerede i dag er sket et betydeligt løft i håndteringen af sagerne flere steder. Der er dog ingen tvivl om, at det er nødvendigt at sikre en endnu større udbredelse af viden i både politiet og anklagemyndigheden.  

”Vi ser desværre stadig, at sager om stalking utilsigtet bliver afvist ved skranken i politiet, selvom trusselsniveauet er meget højt. At politiet nu skal opkvalificeres og klædes bedre på til at håndtere stalkingsager ved en styrket efter- og videreuddannelse, specialiserede teams og dedikerede nøglepersoner er derfor en stor glæde i Dansk Stalking Center. Det bliver en fornøjelse at samarbejde med de nye gode kræfter i fremtiden”, udtaler Lise Linn Larsen.  

 

Læs hele udspillet på Justitsministeriets hjemmeside her. 

 

For uddybende information eller ved spørgsmål, henvises til hjemmesiden danskstalkingcenter.dk eller pressetelefonen på 26 20 12 75 eller presse@danskstalkingcenter.dk  

Pressebilleder kan hentes på: danskstalkingcenter.dk/pressebilleder-til-download/ 

 

Hvad vil det betyde for de udsatte?

Danmark skal have lovgivning mod stalking nu

Danmark er et af de få lande i EU, der stadig ikke har kriminaliseret stalking.

En lov, der kriminaliserer stalking, er vigtig, fordi den sender et klart signal om, at stalking er en forbrydelse!