Stalking er en stærk indikator for partnerdrab. Det skal stoppes!

Vi skal bruge vores viden om stalking seriøst og forebyggende.

International forskning viser, at stalkingadfærd er den største forudgående indikator i en lang række kvindedrab. Hver gang der begås et drab, er det ét for meget. Regeringen har for nylig meldt ud, at Danmark skal have en handleplan til forebyggelse af kvindedrab. Det byder vi meget velkommen i Dansk Stalking Center.

Picture of Lise Linn Larsen

Lise Linn Larsen

Direktør i Dansk Stalking Center

Det er afgørende, at vi for alvor begynder at tale om, hvordan vi kan sikre tidlig opsporing helt ude i yderste led. Det kan være hos den praktiserende læge eller hos socialrådgiveren, som støder på tidlige tegn for bekymrende adfærd hos en patient eller borger. Her er det afgørende, at fagpersoner ved, hvilke signaler og advarselstegn de skal være opmærksomme på for at kunne handle.

 

Stalkingadfærd er en gennemgående indikator i forløbet op til drabet af en række undersøgte kvindedrab. Det viser et forskningsstudie af kriminolog Jane S. Monckton fra University of Gloucestershire, som har undersøgt forbindelsen mellem stalking og kvindedrab. Undersøgelsen viser, at i 94 procent af de 358 undersøgte drabssager var stalkingadfærd til stede forud for drabet. Samme studie viser, at overvågning af ofret blev identificeret i to tredjedele af tilfældene, og eskalering af stalkingadfærden var sket i 79 procent af drabssagerne.

 

Derudover fremhæver undersøgelsen særligt to indikatorer på farlig stalkingadfærd: gerningsmandens ’besættelse’ og ’fiksering’ af ofret i henholdsvis 94 procent og 88 procent af sagerne. Det er dog vigtigt at fremhæve, at det altid skal ses i en sammenhæng og som en del af det fulde billede af adfærden.

 

Gennemsnitligt varer stalkingforløb to år og kan fortsætte i langt mere end ti år. Erfaringen i Dansk Stalking Center viser, at tidsfaktoren i stalkingsager er utrolig vigtig. I mange tilfælde er tid afgørende for, at stalkingen eskalerer og udvikler sig i en alvorlig retning. Dette stemmer overens med erfaringerne fra Moncktons undersøgelse af kvindedrab, som blandt andet peger på, at eskalering i disse stalkingsager skal ses som et klart advarselstegn.

 

Flere stalkingudøvere i forløb hos Dansk Stalking Center fortæller, at var de blevet stoppet tidligt i stalkingforløbet, var det ikke gået så vidt. Samtidig ved vi, at en del af stalkingudøvere befinder sig i en personlig krise, har psykiske problemer, en underliggende depression eller er selvmordstruet.

 

Undervejs i stalkingforløbet har en stor del af udøverne forgæves søgt hjælp ved f.eks. egen læge, psykolog eller psykiatri. Det er i dette spænd af stalkingudøverens voldsomme personlige problemer og det omkringliggende systems manglende viden og handlemuligheder, at stalkingen kan eskalere. Flere udøvere fortæller, at jo længere tid. der gik, uden nogen eller noget stoppede dem, jo mere besatte og jo mere fikserede blev de.

”Erfaringen viser, at skal vi stoppe stalking,
skal vi også have fokus på dem, der har adfærden”

Der er således masser af viden og erfaring om tidlige advarselstegn. Det skal bringes i spil og inddrages som led i en forebyggende indsats. Når vi bruger denne viden rigtigt og til at identificere de helt tidlige signaler, kan vi forebygge megen lidelse, vold og i de ekstreme tilfælde drab. Der er stærke forebyggende elementer i at have viden – og ikke mindst at kunne handle derefter. Sagt med andre ord: Kan vi se det, kan vi stoppe det!

 

Vi har fået kriminaliseret stalking ved lov, og regeringen har meldt ud, at Danmark skal have en handleplan til forebyggelse af kvindedrab. Hvis viden om stalking og de rette handlemuligheder eksisterer hos kommunerne og politiet, i sundhedsvæsenet, på arbejdspladsen og på uddannelsesinstitutionerne, begynder vi at tale samme sprog. Derved kan vi i langt højere grad gribe tidligt ind og stoppe den ødelæggende og kriminaliserende adfærd.

 

Når vi nu ved, at stalking er et gennemgående advarselstegn i sager om partnerdrab, er det oplagt at have fokus på at identificere tidlige tegn på stalkingadfærd. Fokus på tidlig opsporing ved hjælp af screeningsredskaber, som bruges på tværs af myndigheder, er én af vejene til at forebygge stalking og partnerdrab. Når vi for alvor får udbredt viden om tidlige signaler for bekymrende adfærd til frontpersonale, vil vi være kommet langt.

 

Dansk Stalking Center er sat i verden for at hjælpe stalkingudsatte. Men erfaringen viser, at skal vi stoppe stalking, skal vi også have fokus på dem, der har adfærden. Vi er parate til at bidrage i arbejdet med at udvikle forebyggende handleplaner og indsatser til bekæmpelse af partnerdrab.

 

Debatindlægget blev bragt i Politiken d. 19. marts 2022

 

Læs rapporten:

Exploring the Relationship between Stalking and Homicide