NY stalkingparagraf

Den 14.12.21 vedtog folketinget en ny lov, der selvstændigt kriminaliserer stalking. Paragraffen trådte i kraft 1. januar 2022 og gør stalking strafbart efter straffeloven.

 

»§ 242. Den, der på en måde, som er egnet til at krænke en anden persons fred, systematisk og vedvarende kontakter, forfølger eller på anden måde chikanerer den pågældende, straffes for stalking med bøde eller fængsel indtil 3 år.«

 

Tre betingelser skal være opfyldt for, at en personens adfærd eller handlinger kan anses for stalking efter straffeloven:

  • Gerningspersonen adfærd skal være chikanerende, fx i sin kontakt/henvendelse, forfølgelse eller på en anden måde
  • Adfærden skal være egnet til at krænke ofrets fred, ved fx at være utryghedsskabende, ubehagelig eller forstyrrende
  • Adfærden rettet mod ofret skal være systematisk og vedvarende. Det indebærer, at der skal være tale om, at gerningspersonen har foretaget flere chikanerende handlinger over en periode, som både kan være meget kort eller lang.

 

Det vil altid være en samlet vurdering af alle omstændigheder i en sag, der afgør, om der kan rejses en straffesag for stalking.

 

Du kan læse mere om mulighederne for at anmelde stalking via politiets hjemmeside. For mere information om lovgivningen, henvises til retsinformation.dk.